Проект сирийского языка

подготовлено словарных статей : 8731

набрать

[загрузить следующие слова для набора]

перевести

[загрузить следующие слова для перевода]
375
89
ܐܰܓܕܳܢܳܐru
ܐܰܓܰܗru
ܐܰܓܘܽܓܳܐru
ܐܰܓܘܽܢܳܐru
ܐܰܓܘܽܢܺܝܣܛܳܐru
ܐܶܓܘܽܪru
ܐܳܓܘܽܪܳܐru
ܐܰܓܘܽܪܣܳܐru
ܐܰܓܝܺܦܛܳܝܳܐru
ܐܰܓܺܝܪܘܽܬܳܐru
ܐܰܓܠܻܝܕܳܐru
ܐܶܓܡܳܐru
ܐܻܓܡܘܽܢܳܐru
ܐܰܓܶܢru
ܐܰܓܶܣru
ܐܰܕܶܓru
ܐܰܕܘܽܓܳܐru
ܐܰܕܠܴܐru
ܐܳܕܰܠܬܳܐru
ܐܳܕܰܡܬܳܐru
ܐܳܕܰܡܬܳܢܳܐru
ܐܳܕܰܡܬܳܢܳܝܳܐru
ܐܰܕܶܩru
ܐܳܕܪܳܐru
ܐܳܕܰܪru
ܐܰܕܪܘܽܩܳܐru
ܐܰܕܪܺܝܐܩܳܐru
ܐܰܕܪܺܝܰܢܛܳܐru
ܐܕܪܩܝru
ܐܳܕܫܳܐru
ܐܳܕܫܳܢܳܝܳܐru
ܐܳܕܫܳܢܳܝܘܽܬܳܐru
ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐru
ܐܗܝܓru
ܐܰܗܶܠru
ܐܰܗܰܪru
ܐܘܽru
ܐܰܘܒܶܕru
ܐܰܘܒܳܘܪܳܘܢru
ܐܘܽܒܺܝܰܐru
ܐܰܘܒܶܠru
ܐܰܘܒܶܫru
ܐܘܽܓܳܐru
ܐܰܘܕܺܝru
ܐܰܘܕܰܥru
ܐܰܘܙܶܦru
ܐܰܘܚܶܕru
ܐܰܘܚܶܠru
ܐܘܚܬܐru
ܐܘܶܛܪܳܢܳܐru
ܐܰܘܰܝru
ܐܘܽܝru
ܐܰܘܝܳܐru
ܐܘܽܟܠܬܳܐru
ܐܰܘܟܶܡru
ܐܘܽܟܳܦܳܐru
ܐܰܘܠܶܕru
ܐܘܽܠܴ̈ܕܶܐru
ܐܶܘܠܳܘܓru
ܐܰܘܠܳܘܢܳܐru
ܐܰܘܠܘܽܢܳܝܳܐru
ܐܘܠܢܓܘܓܝru
ܐܰܘܡܰܐru
ܐܰܘܡܝru
ܐܘܽܡܳܢܳܐܝܺܬru
ܐܘܽܢܳܐru
ܐܘܽܣܝܳܐܝܺܬru
ܐܰܘܣܶܦru
ܐܰܘܠܺܝru
ܐܰܘܦܺܝru
ܐܘܽܦܺܝܩܝܳܢru
ܐܘܽܦܶܠru
ܐܘܽܦܢܳܐru
ܐܘܽܦܰܪܟܳܐru
ܐܰܘܩܶܕru
ܐܘܽܪru
ܐܰܘܪܶܟru
ܐܘܽܪܳܓܳܐru
ܐܘܽܪܕܚܳܐru
ܐܘܽܪܕܥܳܐru
ܐܳܨܘܽܬܳܐru
ܐܰܨܰܚru
ܐܻܨܰܦru
ܐܰܨܶܬru
ܐܩܓܐru
ܐܰܩܶܠru
ܐܰܩܳܠܘܽܬܻܝܰܐru
ܐܶܩܠܶܦܣܺܝܣru
ܐܩܠܝܪܐru
ܐܰܩܠܳܢܳܐ
ܐܰܩܶܦ
ܐܰܩܰܪ
ܐܪܒܝܬܐ
ܐܰܪܒܳܢܳܐ
ܐܰܪ̈ܒܠܺܝܢ
ܐܰܪܓܘܽܒܠܴܐ
ܐܰܪܓܘܳܢܳܝܳܐ
ܐܰܪܓܘܽܪܳܦܪܰܛܳܐ
ܐܰܪܕܰܒܘܳܐ
ܐܰܪܕܺܝܟܳܠܘܽܬܳܐ
ܪܘܳܙܳܐ
ܐܰܪܙܳܘܢ
ܐܰܪܺܝܢܳܝܳܐ
ܐܰܪܺܝܣ
ܐܰܪܶܟ
ܐܰܪܟܺܝܣܛܘܽܬܳܐ
ܐܳܪܐܡ
ܐܳܪܳܡܳܐܝܺܬ
ܐܰܪܡܠܘܽܬܳܐ
ܐܰܪܢܳܐ
ܐܰܪܢܒܳܐ
ܐܪܣܢܐ
ܐܰܪܦܳܐ
ܐܰܪܶܩ
ܐܰܪܩܺܝܥܳܐ
ܐܶܪܰܫ
ܐܳܪܬܕܳܘܟܣܳܐܝܺܬ
ܕܬܻܝܬܳܐ
ܐܰܪܬܠܳܝܳܐ
ܐܰܫܶܒ
ܐܶܫܳܕܳܐ
ܐܳܫܘܽܦܘܽܬܳܐ
ܫܛܳܪܳܐ
ܫܺܝܠܴܐܝܺܬ
ܐܫܝܡܘܢ
ܐܰܫܺܝܢܘܽܬܳܐ
ܐܶܫܟܳܐ
ܐܶܫܟܳܦܳܐ
ܐܶܫܟܳܦܘܽܬܳܐ
ܐܶܫܟܳܪܥܳܐ
ܐܰܫܶܦ
ܐܶܫܦܳܐ
ܐܶܫܦܐܳܐ
ܐܶܫܬܳܐ
ܐܶܫܬܘܽܦ
ܐܶܫܬܘܰܕ
ܐܳܬܘܽܝܳܐ
ܐܰܬܘܽܢܳܐ
ܐܳܬܘܽܪ
ܐܳܬܘܽܪܳܝܳܐ
ܐܰܬܻܝܪܳܐ
ܐܰܬܻܝܪܳܝܳܐ
ܐܰܬܠܻܝܛܳܐ
ܐܰܬܠܻܝܛܳܐܝܺܬ
ܐܰܬܠܻܝܛܘܽܬܳܐ
ܐܬܠܝܢ
ܐܰܬܠܻܝܣܺܐ
ܐܰܬܠܻܝܣܘܽܬܳܐ
ܐܬܠܣܐ
ܐܰܬܷܡ
ܐܶܬܡܳܠܝ
ܐܰܬܷܢ
ܐܰܬܳܢܳܐ
ܐܰܬܰܪ
ܐܰܬܪܳܝܬܳܐ
ܒܰܐܕܳܐ
ܒܰܐܛܳܘܣ
ܒܺܐܝܕܳܐ
ܒܺܐܝܡܳܐ ܒܺܐܝܡ
ܒܰܐܠܳܢܳܝܳܐ
ܒܰܐܢ
ܒܐܪܘܕ
ܒܺܐܪܬܳܐ
ܒܶܐܫܬܳܐ
ܒܰܒܓܐܰ
ܒܳܒܳܝ
ܒܳܒܶܝܠ
ܒܒܪܐ
ܒܰܓ
ܒܓܰܘ
ܒܰܓܘܽܢܳܐ
ܒܰܓܠܴܐ
ܒܓܳܠܴܐ
ܒܓܪܳܐ
ܒܰܕ
ܒܰܕܳܐ
ܒܰܕܓܘܽܢ
ܒܰܕܘܳܝܳܐ
ܒܳܕܘܽܝܳܐ
ܒܕܘܽܟܰܬ
ܒܳܕܘܽܠܝܳܐ
ܒܳܕܘܽܩܳܐ
ܒܕܺܝܪܳܐܝܺܬ
ܒܕܺܝܪܘܽܬܳܐ
ܒܕܰܠ
ܒܳܕܩܳܐ
ܒܕܳܩܳܐ
ܒܰܗܘܽܪܳܐܝܺܬ
ܒܰܗܘܽܪܘܽܬܳܐ
ܒܰܗܘܽܬܳܬܢܘܽܬܳܐ
ܒܗܳܝ ܕ
ܒܰܗܺܝܬܳܐܝܺܬ
ܒܶܗܩܳܐ
ܒܶܗܩܺܝܬܳܐ
ܒܳܕܩܳܐ
ܒܕܳܩܳܐ
ܒܰܗܘܽܪܳܐܝܺܬ
ܒܰܗܘܽܪܘܽܬܳܐ
ܒܰܗܘܽܬܬܳܢܘܽܬܳܐ
ܒܗܳܝ ܕ
ܒܗܺܝܠܘܽܬܳܐ
ܒܰܗܺܝܬܳܐܝܺܬ
ܒܶܗܠܴܐ
ܒܗܩ
ܒܶܗܩܳܐ
ܒܶܗܩܺܝܬܳܐ
ܒܰܗܪܳܐ
ܒܗܶܬ
ܒܶܗܬܬܳܐ
ܒܘܽܒܳܐ
ܒܘܒܘ
ܒܘܽܒܝܳܐ
ܒܘܽܒܠܴܐ
ܒܘܽܓܳܢܳܐ
ܒܘܽܓܫܳܐ
ܒܘܽܕܳܚܳܐ
ܒܘܽܕܳܩܳܐ
ܒܘܽܕܳܪܳܐ
ܒܘܽܗ
ܒܘܽܗܳܒܳܐ
ܒܘܽܗܳܪܳܐ
ܒܘܽܙܳܚܳܐ
ܒܘܽܙܺܝܘܳܐ
ܒܘܽܙܢܳܐ
ܒܘܽܙܰܢܛܺܝܰܐ
ܒܘܽܙܳܥܳܐ
ܒܘܽܚ
ܒܘܽܚܳܢܳܐ
ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ
ܒܘܽܚܳܫܳܐ
ܒܘܽܚܫܺܝܢܳܐ
ܒܘܽܛܳܠܴܐ
ܒܘܽܝܳܐܴܐ
ܒܘܽܝܳܐܝܳܐ
ܒܘܽܝܳܥܳܐ
ܒܘܽܝܳܪ̈ܶܐ
ܒܘܽܟܢܳܐ
ܒܘܽܟܪܳܐܝܺܬ
ܒܘܽܟܪܘܽܬܳܐ
ܒܘܽܟܫܳܐ
ܒܘܽܟܳܫܳܐ
ܒܘܽܠܒܳܠܴܐ
ܒܘܽܠܗܳܝܳܐ
ܒܘܽܠܶܘܛܺܐ
ܒܘܽܠܱ̈ܘܳܬܳܐ
ܒܘܳܠܻܝܬܳܐ
ܒܘܽܡܳܐ
ܒܘܽܡ̈ܣܶܐ
ܒܘܽܢܕܘܳܐ
ܒܘܢܘܒܝܢܘܣ
ܒܘܢܝܐ
ܒܘܽܢܟܳܐ
ܒܘܽܣܒܳܣܳܐ
ܒܘܽܣܛܶܪܢܺܝܳܢ
ܒܘܽܣܳܡܳܐ
ܒܘܽܣܪܳܢܳܐ
ܒܘܽܣܬܳܢܳܐ
ܒܘܥ
ܒܘܽܥ̈ܒܳܥܶܐ
ܒܘܽܥܳܛܳܐ
ܒܘܽܥܳܛܬܳܐ
ܒܘܽܥܳܩܳܐ
ܒܘܽܥܳܪܳܐ
ܒܘܽܥܳܬܳܐ
ܒܘܽܨܳܐ
ܒܘܽܨܳܝܳܐ
ܒܘܽܨܪܳܐ
ܒܘܽܩܝܳܐ
ܒܘܽܩܝܳܢܳܐ
ܒܘܽܩܠܴܐ
ܒܘܩܠܐܪ̈ܝܘ
ܒܘܩܠܛܢ
ܒܘܪܐܝܐ
ܒܘܽܪܳܐܝܺܬ
ܒܘܽܪܓܳܐ
ܒܘܽܪܕܥܳܝܳܐ
ܒܘܽܪܕܰܥܬܳܐ
ܒܘܽܪܘܽܬܳܐ
ܒܘܽܪܝܳܐ
ܒܘܽܪܳܝܳܐ
ܒܘܽܪܟܳܐ
ܒܘܽܪܡܳܐ
ܒܘܽܪܢܳܫܳܐ
ܒܘܽܪܣܳܝܳܐ
ܒܘܽܪܣܳܝܘܽܬܳܐ
ܒܘܽܪ̈ܣܡܶܐ
ܒܘܪܩܐ
ܒܘܽܫܳܠܴܐ
ܒܳܐܘܽܙܘܽܬܳܐ
ܒܐܘܽܙܝܳܐ
ܒܰܐܘܽܥܳܐ
ܒܰܐܳܙܳܐ
ܒܐܳܙܳܐ
ܒܐܺܝܐܘܽܬܳܐ
ܒܳܐܺܝܩܳܐ
ܒܳܐܺܝܩܳܪܳܐ
ܒܶܐܥܳܐ
ܒܐܰܩ
ܒܶܐܩܘܽܢܳܐ
ܐܒܐܪܐ
ܒܶܐܬܳܐ
ܒܶܐܬܳܐ
ܒܳܚܘܽܪܳܐ
ܒܳܚܘܽܪܘܽܬܳܐ
ܒܚܺܝܪܳܐܝܺܬ
ܒܚܺܝܪܘܽܬܳܐ
ܒܚܺܝܫܘܽܬܳܐ
ܒܚܰܢ
ܒܶܚܫܳܐ
ܒܚܳܫܳܐ
ܒܰܛܳܐ
ܒܶܛܳܐ
ܒܛܘܽܠ̈ܩܶܐ
ܒܰܛܘܳܣ
ܒܳܛ̈ܘܳܬܳܐ
ܒܛܺܝܟܳܐ
ܒܛܺܝܠܴܐܝܺܬ
ܒܰܛܺܝܠܴܐܝܺܬ
ܒܛܺܝܢܘܽܬܳܐ
ܒܳܛܺܝܬܳܐ
ܒܰܛܳܠܴܐ
ܒܳܛܠܴܐ
ܒܰܛܳܠܴܐܝܺܬ
ܒܶܛܠܳܢ
ܒܶܛܡܳܐ
ܒܰܛܢܳܐ
ܒܰܛܢܬܳܐ
ܒܰܛܢܘܽܬܳܐ
ܒܰܝ
ܒܝܒ̈ܘܬܐ
ܒܝܰܕ
ܒܰܝܕܶܠ
ܒܝܛܘܢܐ
ܒܺܝܟܘܽܢ
ܒܺܝܠ
ܒܝܠܐܘܣ
ܒܺܝܠܕܳܪܳܐ
ܒܝܠܝܕܪܐܘܣ
ܒܺܝܠܰܬܻܝ
ܒܺܝܡܰܐ
ܒܰܝܶܢ
ܒܺܝܣܬܳܐ
ܒܺܝܥܬܳܐ
ܒܺܝܥܬܳܢܳܐ
ܒܰܝܳܪܳܐ
ܒܰܝܳܪܘܽ
ܒܺܝܪܘܽܢ
ܒܺܝܪܬܳܐ
ܒܳܝܫܳܐ
ܒܺܝܫܳܐܝܺܬ
ܒܶܝܬ
ܒܶܝܬ ܐܰܒܴ̈ܗܳܬܳܐ
ܒܶܝܬ ܐܝܺܠ
ܒܶܝܬ ܐܰ‍ܠܻܝ̈ܨܶܐ
ܒܶܝܬ ܐܢܴ̈ܫܳܐ
ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ
ܒܶܝܬ ܐܰܦܘܽܣܺܝܰܐ
ܐܰܪ̈ܟܶܐ
ܒܶܝܬ ܒܰܘܬܳܐ
ܒܶܝܬ ܒܳܟܷ̈ܐ
ܒܶܝܬ ܒܶܣ̈ܡܶܐ
ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ
ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ
ܒܶܝܬ ܓܢܘܽܢܳܐ
ܒܶܝܬ ܕܘܽܪܳܫܳܐ
ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ
ܒܶܝܬ ܕܶܢܚܳܐ
ܒܶܝܬ ܕܪܳܫܳܐ
ܗܶܠܟܬܳܐ
ܒܶܝܬ ܘܰܥܕܳܐ
ܒܶܝܬ ܙܰܪܥܳܐ
ܒܶܝܬ ܚܒܘܽܫܝܳܐ
ܒܶܝܬ ܚܰܘܪܳܐ
ܒܶܝܬ ܚܶܙܘܳܢܷ̈ܐ
ܒܶܝܬ ܚܠܘܽܠܴܐ


Вход в систему

сборка мебели, литовский словарь
     Разработка и поддержка сайта - LingvoKit